RACISME & DISCRIMINATIE

1.Er zijn wetten nodig om controles te kunnen doen tegen racisme, discriminatie en oproepen tot haat. Hiervoor moeten diensten worden benoemd die deze controles kunnen doen. Bij deze controles horen strenge straffen.

CD&V gaat voor een sterk antidiscriminatiebeleid mét tanden. Praktijktesten vormen hiervan het noodzakelijke sluitstuk.

De meermaals aangetoonde discriminatie op de arbeidsmarkt, de huurmarkt en andere sectoren vereist een actiever optreden van de overheid. We leggen discriminatie bloot door mystery calls en praktijktesten. Dit is noodzakelijk om handhaving ernstig te nemen.

De N-VA is voorstander van zelfregulering en de bestaande praktijktests. Wij passen echter voor proactieve “phishing”-praktijken, waarbij een leger ambtenaren met fake-sollicitaties bijv. werkgevers moet opbellen om dan te zien of de werkgever “in de val” loopt.

Als Open Vld geloven we in door de overheid georganiseerde praktijktesten. Een gerechtelijke controle is daarbij essentieel en willen we dit instrument enkel gericht inzetten na klachten en nadat zelfregulering niet tot gewenste resultaten heeft geleid in een bepaalde sector.

sp.a is sterke voorstander van proactieve praktijktesten en heeft praktijktesten reeds met succes ingevoerd in stad Gent.

2.De pakkans inzake discriminatie moet vergroot worden door kruising en analyse van administratieve databanken (datamining) en invoering van een meldingsplicht voor professionals die getuige zijn van vragen en handelingen van racistische en discriminatoire aard (zoals ambtenaren, arbeidsbemiddelaars, immomakelaars etc).

CD&V gaat voor een sterk antidiscriminatiebeleid mét tanden. Om dat te bereiken moeten er duidelijke stappen voorwaarts gezet worden. Er moet evenwel vermeden worden dat dit in een heksenjacht eindigt. Daartoe moet goed overwogen worden welke stappen het meest efficiënt zijn.
Ambtenaren die kennis krijgen van een wanbedrijf, zijn nu al verplicht om dit te melden aan de procureur des Konings. Datamining kan als basis om wetenschappelijk onderzoek te doen of als bijkomend bewijs, maar niet als aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten.
Databanken kunnen worden ingezet, mits volledig respect voor de privacy. Ambtenaren die getuige zijn van een misdrijf, zijn verplicht dit te melden. In andere gevallen pleiten we voor meer assertiviteit, maar niet voor een klikmaatschappij.
sp.a is voorstander dat datamining van publieke bemiddelingsdienst wordt ingezet om aanwervingsongelijkheden op te sporen, te objectiveren en als ondersteuning bij de selectie door een actieve toeleiding naar ondernemingen

3.Inbreuken op de antiracisme en discriminatieregelgeving moeten effectiever bestraft worden met voldoende afschrikwekkende sancties. De strafmaten en schadevergoedingen moeten omhoog én de sancties gediversifieerd met administratieve boetes, intrekking van erkenning of subsidies, spreekverbod of ontzetting uit politieke rechten, uitsluiting van fiscale voordelen of overheidsopdrachten etc.

CD&V gaat voor een sterk antidiscriminatiebeleid mét tanden. Om dat te bereiken moeten er duidelijke stappen voorwaarts gezet worden.
De sancties voor discriminatie moeten inderdaad streng genoeg zijn. Bij veroordeling zijn financiële sancties verplicht en die kunnen niet langer worden gehalveerd. We verhogen de strafmaat bij meervoudige en intersectionele discriminaties.
Er zijn limieten aan de maakbaarheid van de samenleving, tot een inclusieve samenleving komen zonder discriminatie is een proces dat tijd vraagt. Er is een mentaliteitswijziging nodig die niet bij wet kan worden opgelegd, deze moet aan de basis, met betrokkenheid van alle actoren, worden opgebouwd.
Het is in de eerste plaats aan de rechterlijke overheden om effectiever op te treden tegen misdrijven. Gepaste sancties zijn aangewezen, maar deze moeten ook altijd proportioneel blijven.

De antidiscriminatiewetgeving wordt op dit moment onvoldoende gehandhaafd. Een verbetering zou inderdaad zijn om graduele sancties toe te kennen bij inbreuken, afhankelijke van de zwaarte en de herhaling van de inbreuk. Oproepen tot haat moet zwaar bestraft worden.

We zijn het eens dat inbreuken op de antiracisme en discriminatieregelgeving effectiever bestraft moeten worden door diversifiëren administratieve boetes, uitsluiting van overheidsopdrachten,..)

4.Iedereen zou bij alle diensten van de regering die te maken hebben met onderwijs en werk kunnen werken, of je nu een hoofddoek draagt of niet en ongeacht welke huidskleur je hebt.

De dienstverlening dient neutraal te zijn, maar mensen hebben hun eigenheid. Daarom is CD&V gekant tegen een algemeen verbod op levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs en in overheidsdiensten, waarvan enkel in welbepaalde gevallen na een duidelijke motivering kan van worden afgeweken.
Wanneer we pleiten voor praktijktesten in de private sector, is er geen reden om dat niet te doen bij overheidsdiensten.
De N-VA verdedigt het recht van elke school om een verbod op opzichtige levensbeschouwelijke tekenen op te nemen in haar reglement. Het overheidspersoneel moet elke schijn van partijdigheid vermijden, daarom geen uiterlijke symbolen van levensbeschouwing bij rechtstreeks contact met de burger.
De overheid stelt zich neutraal op. Ze is open tegenover elke burger en bevoordeelt of benadeelt geen enkele burger tegenover een andere. Praktijktesten kunnen enkel gericht door de overheid worden georganiseerd, na klachten en onder gerechtelijke controle.

PVDA gaat voor een inclusief neutraliteitsprincipe bij alle overheidsdiensten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt De neutraliteit van de dienstverlening wordt bewaakt door middel van praktijktesten.

De beste remedie tegen wederzijdse vooroordelen is een correcte dienstverlening, door een ambtenarenkorps dat zichtbaar de diversiteit binnen onze samenleving weerspiegelt. Voor uitleg praktijktesten zie supra.

5.Onze partij wil dat Unia uitgroeit tot één interfederaal gelijke kansenorgaan voor alle gronden, met een volledige politieke onafhankelijkheid én een gegarandeerde vertegenwoordiging van slachtoffergroepen in de raad van bestuur. Dit orgaan krijgt voldoende middelen om de rechtstoegang voor kwetsbare slachtoffers te garanderen en vaker in rechte op te kunnen treden. Daarnaast centraliseert het alle klachten en meldingen maar ook discriminatiezaken, arresten, vonnissen en onderhandelde oplossingen in één register.

CD&V wilt dat Unia een sterk en onafhankelijk orgaan blijft. Voor bepaalde thematieken zoals bv. gender blijven we evenwel vertrouwen op de bestaande expertise het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
De N-VA wil een Vlaams instituut voor de Vlaamse bevoegdheden en een federaal instituut voor de federale. Dit instituut moet het hokjesdenken overstijgen en afstappen van het idee dat de belangen van een minderheidsgroep enkel door deze groep zelf kunnen gewaarborgd worden.
We zijn voor een efficiënt Unia dat de krachten bundelt: dus minder ambtenaren op de diverse niveaus en meer concrete actie op het terrein. Tegelijk dient Unia ook voldoende draagvlak te behouden, zowel in haar communicatiestijl als haar beleidsstrategie.
De samenwerking tss UNIA en het IGVM verloopt momenteel vlot, en dus laten we de keuze over een inkanteling liever over aan deze organisaties. Unia zou kunnen uitgroeien tot interf. GKorgaan en dus ook bevoegd zou zijn voor ‘taal’, mits extra middelen en mits de garantie van pol. onafhankelijkheid.

6.Onze partij staat voor een kordatere aanpak van online racisme en hate speech. Naar Duits voorbeeld verplicht de overheid social mediabedrijven met hoge boetes tot een effectievere aanpak van online hatespeech én tot het doorseinen en actieve samenwerking met handhavingsinstanties zodat deze niet langer ongestraft blijven.

De vrijheid van meningsuiting blijft voor ons essentieel. Racisme, andere haat en oproepen tot geweld moeten evenwel steeds krachtdadig aangepakt en bestraft worden.
Ex-minister Jambon heeft binnen de federale politie de IRU (Internet Referral Unit) opgericht met als doel bijv. jihadistische boodschappen offline te halen. Verder moeten de sociale mediabedrijven meer geresponsabiliseerd worden.
Ook sp.a is voor een effectievere aanpak van online haatspeech. Toch is de grens tussen de vrije meningsuiting en boodschappen die haatdragend zijn flinterdun en op vandaag is het steeds een rechter die oordeelt over de inhoud van de boodschap. sp.a is geen voorstander dat social mediabedrijven uit veiligheidsoverwegingen liever een mening te veel dan te weinig zullen censureren en boetes uitschrijven.

7.Onze partij wil door wijziging van grondwetsartikel 150 alle drukpersmisdrijven correctionaliseren zodat een einde kan worden gemaakt aan de straffeloosheid inzake hatespeech op andere of meervoudige discriminatiegronden zoals islamofobie.

Inhoudelijk is CD&V het hier volledig mee eens. Het is evenwel onduidelijk of het bestaande grondwetsartikel voor herziening vatbaar zal verklaard worden.
Wanneer we pleiten voor praktijktesten in de private sector, is er geen reden om dat niet te doen bij overheidsdiensten.
De N-VA pleit voor de afschaffing van het Hof van Assisen, zodat de Correctionele Rechtbank ook bevoegd wordt voor drukpersmisdrijven.
De grondwettelijke garantie op de jury inzake drukpersmisdrijven is een bescherming van de vrijheid van drukpers. Een automatische correctionalisering zou deze vrijheid kunnen eroderen indien er voortdurend rechtszaken kunnen worden aangespannen.

De PVDA is niet voor de correctionalisering van alledrukpersmisdrijven. Dat zou geen goede zaak zijn. Racisme en discriminatie kan met het huidig systeem vervolgd worden maar het gebeurt te weinig.

INTEGRATIE & GELIJKE KANSEN

8.Onze partij wil dat plannen met betrekking tot integratie, armoede en gelijke kansen – HIBP, VAPA en HGKP – op elkaar afgestemd worden. Binnen het armoedebeleid en gelijke kansenbeleid moet er voldoende aandacht gaan naar de doelgroep van personen met een migratieachtergrond, zodat niemand door de mazen van het net glipt. Onze partij wil daar nieuwe domein-overschrijdende beleidsmaatregelen aan toevoegen met meetbare doelstellingen, concrete acties, een realistische timing en systematische monitoring en is bereid daar het nodige budget voor vrij te maken.

Een goede afstemming is van groot belang om efficiënt beleid te voeren. Het is logisch dat er overlappende doelstellingen zijn (een deel van de doelgroep is dezelfde). Daarnaast moeten we gezien de verschillen ook aandacht hebben voor de specificiteit van elk van deze plannen en doelgroepen.
Het huidige horizontale armoedebestrijdings-, gelijkekansen- en integratiebeleid richt zich reeds naar alle burgers, dus ook naar personen van buitenlandse herkomst. De N-VA is echter geen voorstander van afzonderlijke horizontale armoedebestrijdingsplannen voor personen van buitenlandse herkomst.
Open VLD wil dat plannen met betrekking tot integratie, armoede en gelijke kansen – HIBP, VAPA en HGKP – op elkaar afgestemd worden. Binnen het armoedebeleid en gelijke kansenbeleid moet er voldoende aandacht gaan naar de doelgroep van personen met een migratieachtergrond, zodat niemand door de mazen van het net glipt. Open VLD wil daar nieuwe domein-overschrijdende beleidsmaatregelen aan toevoegen met meetbare doelstellingen, concrete acties, een realistische timing en systematische monitoring en is bereid daar het nodige budget voor vrij te maken.

9.Als het aan onze partij ligt, gaat bij de evaluatie van de hervorming van de inburgeringssector de nodige aandacht naar kwalitatief eerstelijnswerk – is deze voldoende behoeften-dekkend en niet enkel gefocust op de inburgeringstrajecten – en naar de huidige sterktes en zwaktes (ook inzake resultaten van het inburgeringstraject) van het integratiewerk.

CD&V pleit voor een versterking van de inburgering, zowel op inhoudelijk als op operationeel vlak.
Uiteraard kijkt men bij een evaluatie alle opdrachten van het agentschap. Voor alle duidelijkheid: het integratiewerk vanuit het agentschap is per definitie tweedelijns. Het agentschap ondersteunt, maar kan niet de taak van individuele organisaties en besturen overnemen om te werken aan integratie.

10.Wij maken geld vrij voor verenigingen die mensen met een migratieachtergrond steunen, zodat zij meer kunnen deelnemen aan het politieke leven.

We willen absoluut inzetten op participatie. We zien dit echter in een breder kader waarin iedereen betrokken wordt.
We moedigen alle personen – met of zonder migratieachtergrond – aan om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het is aan de gemeenten om te bekijken welke initiatieven er worden genomen om beleidsparticipatie op lokaal niveau te ondersteunen.
Extra middelen dienen niet enkel financieel geïnterpreteerd te worden. We willen meer impact zien, dat kan ook met dezelfde middelen, maar een meer gefocuste of efficiënte aanpak.

Deze verenigingen moeten wel hun volledige autonomie kunnen behouden, de beleidsparticipatie mag er niet toe leiden dat zij de facto steun verlenen aan een beleid dat nog altijd de ongelijkheid organiseert.

11.Onze partij stemt voor dat alle advies- en bestuursraden in Vlaanderen ambitieuze streefcijfers opstellen inzake leden met een migratieachtergrond. Dit wordt jaarlijks gemonitord en verantwoord in een rapport dat de nodige acties bevat voor het volgende jaar.

Vertegenwoordiging is belangrijk en dient via verschillende wegen gestimuleerd te worden. Het voorstel hier is ons echter te ruim. Het dreigt de goede werking in sommige gevallen onmogelijk te maken.
De N-VA is geen voorstander om bijkomende streefcijfers op te stellen voor advies- en bestuursorganen. Het is belangrijk dat competenties vooropstaan, zowel in het belang van de leden en bestuurders zelf, als in het belang van de organisatie.
Advies- en bestuursraden moeten inderdaad representatief zijn samengesteld, maar dit is ook een verantwoordelijkheid van de organisaties (bv. vanuit het middenveld) die hun vertegenwoordigers aanduiden. Het is niet aan de overheid om te zeggen wie het middenveld moet afvaardigen.

WERK

12.Het is belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond evenredig vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Er moet een plan zijn om specifiek mensen met een migratieachtergrond hierbij te ondersteunen.

De ondervertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt wegwerken is belangrijk om te gaan naar volledige tewerkstelling. Zowel de strijd tegen discriminatie als specifieke acties voor deze groep hebben daar hun plaats.
Het enige criterium dat van tel is, is competentie.
De werkzaamheidsgraad moet omhoog om onze welvaart te verzekeren, dus moeten we alle kansengroepen optimaal activeren, ook de stille arbeidsreserve. Van etnisch-culturele minderheden is geweten dat ze het moeilijker hebben. Zij verdienen in het huidige doelgroepenbeleid extra omkaderingsmaatregelen.

Tegelijk met de evenredige deelname moet er gewerkt worden aan meer kwalitatieve jobs, anders gaan we de concurrentie tussen verschillende groepen op de arbeidsmarkt enkel wat “eerlijker” organiseren.

13.Onze partij ijvert om etnische discriminatie op te nemen als risicofactor in het Vlaams doelgroepenbeleid en gaat voor een doorvoering van een doelgroepenkorting.

Een doelgroepkorting is moeilijk toe te passen voor deze groep. Daarom kiezen we voor andere instrumenten zoals positieve acties en mystery calls. Wel is het zo dat via andere doelgroepkortingen ook heel wat mensen met een migratieachtergrond inbegrepen zijn.
Een premie om personen uit doelgroepen aan te werven dient om productiviteitsverliezen te compenseren die het gevolg zijn van het aanwerven van personen uit die doelgroepen. Doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen zijn laaggeschoolde en/of langdurig werklozen.
Actieplan “Integratie door werk“ is geslaagd: met 45% uitstroom naar werk zit Vlaanderen aan de kop van Europa. Immers een geïntegreerde aanpak met een snellere toeleiding naar opleiding en werk, resulteert in veel kortere trajecten naar werk en ook in een snellere taalverwerving Nederlands.
We gaan uit van het huidige doelgroepenbeleid, te meer omdat de vroegere expliciete maatregelen naar etnisch-culturele minderheden zich onvoldoende effectief getoond hebben. We willen wel extra omkaderingsmaatregelen voor etnisch-culturele minderheden opdat hun kansen op arbeidsdeelname verhogen.

Wij zijn het eens met de strijd tegen etnische discriminatie, maar niet met het systeem van doelgroepenkorting. Ons voorstel: opleggen van streefcijfers en bij niet toepassen: sancties doorvoeren.

We zijn voor doelgroepk. voor jongeren, kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden. Groepen waar etnisch-culturele minderheden sterk in vertegenwoordigd zijn. Het opvangen van ‘productiviteitsverlies’ lijkt ons stigmatiserend.

14.Onze partij wil bindende streefcijfers invoeren voor de VDAB-werking en haar tenderpartners. Om de ondervertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt weg te werken, is er nood aan een oververtegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond in begeleidingen, opleidingen, vacatureverwijzingen, werkplekleren- en tewerkstellingsmaatregelen. De VDAB en haar tenders maken daarom gebruik van positieve acties.

CD&V wil slimme streefcijfers hanteren op het vlak van tewerkstelling van kansengroepen, ook in overheidsdiensten. Ook in de begeleiding en activering zorgen we dat deze groepen extra ondersteuning krijgen door bv. VDAB.
Wel streefcijfers, maar niet bindend. Dat zou leiden tot quotastigma.
Voorstander van niet-vrijblijvende streefcijfers en bereid om bij tenderpartners aan te dringen op gelijkaardig engagement waar dit relevant is. Blinde verplichtingen die niet gedragen worden leiden niet tot resultaat en dreigen de doelgroep te stigmatiseren. We willen een voluntaristisch beleid.

Wij zijn voor positieve acties maar dat houdt niet noodzakelijk een oververtegenwoordiging in. Belangrijker is dat er met bindende streefcijfers wordt gewerkt en dat VDAB-personeel opgeleid wordt om discriminatie te herkennen en te bestrijden.

sp.a wil inderdaad bindende streefcijfers om de ondervertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt weg te werken. Daarnaast willen wij een evenredige vertegenwoordiging, zodat de werkvloer een weerspiegeling is van de maatschappelijke en demografische realiteit.

15.Onze partij wil de doorstroom van inburgering naar arbeidsmarkt versnellen en versterken door elke inburgeraar de noodzakelijke informatie en begeleiding over en naar de arbeidsmarkt te bieden. VDAB krijgt een duidelijkere regierol in de trajecten en laat de minimale taalvereisten voor bemiddeling en opleiding los.

We werken drempels weg en het verstrekken van duidelijke informatie over de arbeidsmarkt en de begeleiding is daarbij een van de belangrijke factoren. Kennis van het Nederlands is echter belangrijk voor de communicatie. Hierbij zoeken we naar creatieve oplossingen.
Zie supra integratie door werk.
Intensere samenwerking met Fedasil om erkende vluchtelingen en asielzoekers actief toe te leiden naar de VDAB. De taalvereisten worden reeds geheroriënteerd naar een functionele kennis die op de werkvloer kan worden opgedaan.

Eens, mits onafhankelijke controle op de VDAB.

16.Onze partij is voorstander van een holitische aanpak van buitenlandse kwalificaties en werkervaring door een integrale aanpak die diploma-erkenning, erkennen van competenties en werkervaring, taal- en beroepsopleiding, stages en assessment op de werkvloer combineert.

De erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties is cruciaal. Uiteraard is controle nodig maar dit proces moet zo vlot mogelijk lopen, waar mogelijk brengen we verbeteringen aan. Het hele tewerkstellingstraject is gebaat bij een integrale aanpak.
De N-VA zet in op duaal leren, werkervaring opdoen, competentieversterking.
De SERV heeft twee waardevolle adviezen uitgebracht rond Vluchtelingen (25 mei 2016) enerzijds en Hooggeschoolde allochtonen (8 oktober 2014) anderzijds. Beide adviezen gaan uit van dergelijke holistische aanpak. Open Vld bepleit reeds geruime tijd de uitvoering ervan.

17. Bedrijven moeten meewerken aan maatregelen die er voor zorgen dat mensen met een migratieachtergrond beter vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt

CD&V is grote voorstander van positieve acties en van sociale clausules. Maar de diversiteit in overheidsopdrachten en ook in mogelijke sociale clausules is te groot om deze elk op zich specifiek als voorwaarde te stellen.
We willen vermijden dat aanbestedingen te complex worden of zich op juridisch glad ijs begeven. Bij sociale clausules is het bijzonder moeilijk om objectieve vergelijkingen te maken. Bovendien dient in overweging genomen te worden dat sociale clausules grote bedrijven bevoordeelt t.a.v. kleinere.
Publieke middelen moeten zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Een deel daarvan gaat naar doelgroepgerichte maatregelen in de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. We zijn niet principieel gekant tegen relevante sociale clausules in zoverre ze niet fundamenteel kostenverhogend werken.

Om de ondervertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond weg te werken, is PVDAookvoorstander van positieve acties als voorwaarde voor bedrijven om in te tekenen op openbare aanbestedingen.

18.Verplichte maatregelen zijn nodig nemen zodat mensen met een migratieachtergrond ook evenredig vertegenwoordigd zijn bij de overheid. De overheid moet een afspiegeling zijn van hoe de rest van de maatschappij er uit ziet.

We pleiten voor ambitieuze en slimme streefcijfers voor mensen met een migratieachtergrond bij de overheid en moedigen bedrijven aan er een actief beleid rond te voeren. Quota zijn niet altijd haalbaar voor alle diensten en alle overheden.
De overheid heeft als taak om het goede voorbeeld te geven. Hoe de overheid zichzelf organiseert, dat is haar eigen keuze. Streefcijfers zijn beter dan quota. We willen quotastigma vermijden.
We vinden dat de overheid representatief moet zijn voor de bevolking, en kunnen alle acties ondersteunen die tot dat resultaat leiden, maar wijzen positieve discriminatie af. In elk geval dient de meest capabele persoon de job te krijgen, niet op basis van afkomst.

De overheid heeft als werkgever een voorbeeldfunctie en haar personeelsbestand moet een afspiegeling zijn van onze superdiverse samenleving op ieder niveau. PVDA doet dit door ambitieuze, bindende streefcijfers te hanteren die men behaalt door middel van positieve acties, zoals quota voor jobstudenten en stages en een specifieke wervingsreserve waaruit entiteiten moeten putten als ze hun streefcijfers niet behalen.

Opersoneneel moet in samenstelling een afspiegeling zijn vd samenstelling vd beroepsbevolking. Adhv pos acties moeten opgelegde streefcijfers w behaald. De bestaande streefcijfers verfijnen we volgens functieniveau en breiden we uit nr dr de overheid gereguleerde of zwaar gesubsidieerde sectoren.

ONDERWIJS

19.Onze partij engageert zich voor het behoud van de maximumfactuur in het basisonderwijs. De kosten voor (buiten)schoolse activiteiten en hulpverlening moeten hierin verrekend worden. In de eerste graad van het secundair onderwijs moet de maximumfactuur ingevoerd worden. In de tweede en derde graad secundair onderwijs moet kostenbeheersing verder gestimuleerd worden.

CD&V wil zo weinig mogelijk financiële drempels. We behouden de maximumfactuur in het basisonderwijs en we werken verder aan een kostenbeheersend beleid in het secundair onderwijs. Hiertoe nemen we een waaier aan maatregelen.
De maximumfactuur in het basisonderwijs wil de N-VA behouden zoals ze vandaag bestaat. Voor het secundair onderwijs wachten we de schoolkostenmonitor af. We vragen scholen om zelf actief aan kostenbeheersing te doen en aan het begin van het jaar een kostenraming mee te geven.
Ook willen maximumfactuur in basisonderwijs behouden. De rest van de stelling kunnen we niet ondersteunen, gezien dit ook niet te berekenen valt en ook ingaat tegen de autonomie van de scholen. We zijn wel voorstander van een beleid dat inzet op kostenbesparing door de scholen.

20.Onze partij zet zich in voor de erkenning van de rol van etnisch-culturele verenigingen in het verhaal van ouderparticipatie vanuit het onderwijs-, welzijns- en cultuurbeleid. Deze verenigingen informeren, sensibiliseren en begeleiden ouders rond opvoeding en onderwijs. Deze verenigingen kunnen ouders warm maken om een rol op te nemen in het schoolgebeuren en met kinderen en ouders activiteiten organiseren om het leesplezier te bevorderen. Verenigingen die hierop inzetten moeten extra financieel ondersteund worden om te werken rond ouderparticipatie.

We erkennen de meerwaarde van verschillende verenigingen bij ouderparticipatie. We willen daarbij wel streven naar enige uniformiteit aangezien dit voor alle groepen belangrijk is.
De N-VA vindt dat alle ouders in het verhaal van ouderparticipatie moeten stappen. Wij verwachten immers van ouders zélf betrokkenheid bij de school en bij het leertraject van het kind.Verder willen we dat kinderen zo snel mogelijk in onze Vlaamse cultuur worden geïntegreerd en opgevoed.
Voorstander van samenwerking op lokaal vlak tussen school, sociale diensten, sport- en cultuurdiensten, huis van het kind en organisaties die zich engageren op het vlak van bv. huiswerkbegeleiding. Verenigingen financieel belonen die zich tot één doelgroep richten doet afbreuk aan een totaalvisie

21.Iedereen mag op school dragen wat zij willen, ook symbolen die laten in welke religie zij geloven, zoals een kruisje, een hoofddoek etc.

CD&V is tegen een algemeen verbod op levensbeschouwelijke symbolen. Inderdaad kan een verbod enkel in bepaalde gevallen na een duidelijke motivering. Individuele scholen kunnen in dat kader echter wel een verbod invoeren.
Wij zijn er geen voorstander van dat leerlingen al in de scholen worden opgedeeld volgens allerlei religieuze kenmerken. Er is onderwijsvrijheid en het klopt dat een algemeen hoofddoekenverbod niet mogelijk is, maar daar waar er nood is moet de inrichtende macht zo’n verbod kunnen instellen.

Onze partij wil de bestaande verboden op levensbeschouwelijke kentekenen op scholen opheffen. De Raad van State heeft een dergelijk verbod al in 2014 verworpen. De Raad van State stelde dat de godsdienstvrijheid van leerlingen enkel en alleen beperkt mag worden in zeer uitzonderlijke gevallen.

We willen dat lln zelf in alle vrijheid kunnen kiezen om binnen de school al dan niet levensbeschouwelijke tekenen te dragen. Die vrijheid is onderworpen aan voorwaarden, waaronder het zichtbaar blijven van het gezicht, de deelname aan georganiseerde sportieve of culturele lessen en activiteiten.

22.Opleidingsverstrekkers in overheidsgesubsidieerde maatschappelijke sleutelsectoren zoals zorgopleidingen en lerarenopleidingen, zouden met voorbehouden plaatsen moeten werken om de participatie van personen met migratieachtergrond te bevorderen. Zo moeten ze op een andere manier gaan rekruteren en eventuele tekorten remediëren. Als ze deze plaatsen niet ingevuld krijgen, vertaalt zich dat in een financiële sanctie.

Participatie van mensen met een migratieachtergrond moet gestimuleerd worden. We voeren campagnes zodat de school een afspiegeling van de samenleving wordt. Een vast aantal plaatsen voorbehouden lijkt ons in het licht van het dreigend lerarentekort evenwel geen goed idee. We hebben iedereen nodig.
We geloven eerder in belonen van het bereiken van resultaten.
Er zijn geen capaciteitsproblemen in zorg- en lerarenopleiding. Iedereen die inschrijft kan ook beginnen aan de opleiding. Bijgevolg is het voorzien van voorbehouden plaatsen zonder voorwerp.
Wij zijn geen voorstander van quota, en zeker niet gekoppeld aan financiële sancties. We zien wel de noodzaak in van een breed gedragen diversiteitsbeleid binnen het hoger onderwijs, in samenwerking met externe actoren, en in combinatie met een goed oriënteringsbeleid en studietrajectbegeleiding.

We zijn voor het werken met voorbehouden plaatsen. De opleidingsverstrekkers waarvan sprake in de vraag moeten inderdaad op een andere manier gaan rekruteren en tekorten remediëren. Maar, het effect van de gehanteerde methodes moeten eerst geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden vooraleer er kan worden overgegaan tot financiële sancties.

Wij zetten we in op diverse rekrutering met veel aandacht nr rolmodellen. sp.a stelt voor om in het SO een ‘talent-for-teaching’ programma te ontwikkelen, waarbij jongeren die potentieel tonen om les te geven, in het bijzonder jongeren met migratieachtergrond, voorbereiden op de lerarenopleiding.

23.Het departement voor onderwijs moet in de gaten houden dat mensen met een migratieachtergrond als leraar aan de slag kunnen. Het departement geeft ook aan waar mensen met een migratieachtergrond een klacht kunnen indienen als ze gediscrimineerd worden. Ook maakt het controles mogelijk door de afdeling Toezicht en Handhaving.

Participatie van mensen met een migratieachtergrond moet gestimuleerd worden. We voeren campagnes zodat de lerarenkamer een afspiegeling van de samenleving wordt. Verplichting lijkt ons in het licht van het dreigend lerarentekort evenwel geen goed idee. We hebben iedereen nodig.
Sollicitanten selecteren op etniciteit vinden we een opmerkelijk voorstel waar we om vele redenen niet achter kunnen staan. Want waarom enkel op etniciteit selecteren? Waarom niet ook op leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid,…?
Geen voorstander van quota. We willen een diverser lerarenkorps, maar daarvoor is bredere instroom nodig. Zolang diversiteit in ASO-richtingen niet groter is, kan dat geen gevolgen hebben voor de instroom naar de lerarenopleidingen. Discriminatie en racisme in de leraarskamer zijn onaanvaardbaar.

PVDA pleit ervoor dat het onderwijskorps een afspiegeling wordt van de samenleving, door middel van een uitvoeringsbesluit evenredige arbeidsdeelname voor het onderwijs.

WOONWAGENBELEID & ROMA

24.Onze partij wil een geïntegreerd beleid voor woonwagenbewoners opstellen en voorzien in extra financiële middelen voor de uitvoering van dit beleid.

Rondtrekkende woonwagenbewoners zijn een doelgroep in het Vlaamse integratiebeleid. Qua uitvoering bereidt het Agentschap Binnenlands Bestuur hierover bijvoorbeeld een innovatieve overheidsopdracht voor om deze mensen beter te kunnen opvolgen.
De eerste uitdaging is voldoende terreinen voor woonwagenbewoners vinden. Het actuele beleid waarbij de Vlaamse overheid de kosten vergoedt aan lokale besturen die woonwagenterreinen aanleggen moet meer gestimuleerd worden. Dit zal resulteren in een feitelijke verhoging van de middelen.

25.Gemeentes moeten verplicht worden om grond beschikbaar te maken voor woonwagenbewoners.

CD&V is voorstander om meer woonwagenterreinen te realiseren, maar gelooft niet dat lokale besturen hiertoe gedwongen mogen worden. Het is aan de lokale besturen zelf om hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen.
Deze Vlaamse regering heeft het reeds makkelijker gemaakt om woonwagenterreinen te ontwikkelen en heeft hiervoor meer mogelijkheden op subsidies gecreëerd. Een lokaal draagvlak is echter zo belangrijk dat dwingende eisen geen goed idee zijn.
Deze problematiek heeft sensibilisering en nuance nodig. We willen stimuli om te remediëren aan het tekort aan vaste staanplaatsen voor woonwagenbewoners, maar het is niet doeltreffend een cijfer voorop te stellen zonder een omkaderend beleid. Niet iedere gemeente leent zich hier bovendien toe.

Gemeentes kunnen niet simpelweg de toegang weigeren aan woonwagenbewoners. Indien er beschikbare terreinen zijn, moet _ na overleg met de buurt en mits het overeenkomen van de nodige afspraken_ iedere gemeente ruimte kunnen aanbieden aan woonwagenbewoners.

We pleiten voor een geïntegreerd beleid voor woonwagenbewoners en een voldoende aanbod aan duurzame verblijfsterreinen voor deze doelgroep.

26.Onze partij engageert zich om geen stereotypering en ook geen negatief discours over woonwagenbewoners te voeren.

CD&V verzet zich tegen stereotypering in het discours over woonwagenbewoners, net zoals we ons daartegen verzetten bij elke andere groep mensen.
Wij benoemen zowel de opportuniteiten als de problemen, en doen dat op een genuanceerde manier.
Voor Open Vld maakt de woonwagencultuur deel uit van ons Vlaams immaterieel erfgoed. We engageren ons om met begrip en met correcte beeldvorming over woonwagenbewoners en hun manier van leven te spreken.

27.Onze partij wil middelen vrijmaken om structureel brugfiguren en bemiddelaars in te zetten voor woonwagenbewoners en Roma.

CD&V gelooft dat deze brugfiguren ook een belangrijke rol kunnen spelen om het negatieve vooroordelen tegen te gaan in het publieke discours.
Wij benoemen zowel de opportuniteiten als de problemen, en doen dat op een genuanceerde manier.
Voor Open Vld maakt de woonwagencultuur deel uit van ons Vlaams immaterieel erfgoed. We engageren ons om met begrip en met correcte beeldvorming over woonwagenbewoners en hun manier van leven te spreken.

28.Onze partij engageert zich om geen stereotypering en geen negatief discours over Roma te voeren.

CD&V verzet zich tegen stereotypering in het discours over Roma, net zoals we ons daartegen verzetten bij elke andere groep mensen.
Wij benoemen zowel de opportuniteiten als de problemen, en doen dat op een genuanceerde manier.
De Roma maken deel uit van de woonwagencultuur die behoort tot ons Vlaams immaterieel erfgoed. Open Vld engageert zich dus ons om met begrip en met correcte beeldvorming over woonwagenbewoners en hun manier van leven te spreken.

WELZIJN, ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

29.Er moet een Vlaams plan komen tegen armoede, waarbij ook maatregelen in staan tegen gekleurde armoede en armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond.

Het actieplan armoede moet een sterk beleidsinstrument zijn, niet met honderden acties maar met zeer gerichte en duidelijke doelstellingen. Extra aandacht moet zeker ook gaan naar onderwijs, opleiding en vorming en kansen op de arbeidsmarkt.
Het uiteindelijke doel van een gedegen armoedebeleid moet zijn om mensen (opnieuw) zelfredzaam te maken. Specifieke aandacht hierbij moet gaan naar de personen met het hoogste armoederisico, los van geslacht, achtergrond of andere factoren.

Wij willen ook een Belgisch actieplan (armoede is een bevoegdheid op meerdere bestuursniveaus, een interfederaal actieplan is dus eveneens nodig).

30.Onze partij erkent en ondersteunt etnisch-culturele verenigingen en het Minderhedenforum structureel om te werken rond armoede bij etnisch-culturele minderheden.

CD&V erkent het belang van de etnisch-culturele verenigingen en de ondersteuning die zij en het minderhedenforum verdienen. Wel is het van belang om te zorgen voor een goede afstemming en samenwerking met de lokale en bovenlokale armoedeorganisaties, zowel in werking als in ondersteuning.
Alleen als een specifieke doelgroep een specifieke aanpak vereist (bv. de Roma). Daarom kan het nuttig zijn om een beleid op maat uit te werken samen met een partnerorganisatie die een betere toegang heeft tot die doelgroep om zo het effect van het beleid te verbeteren.
Alle input van verenigingen met terreinervaring bij etnisch-culturele minderheden kan helpen bij het bestrijden van armoede. Het is evident dat het Minderhedenforum met zijn waardevolle know how een gesprekspartner is rond de armoedeproblematiek inzake etnisch-culturele minderheden.

31.De vervangingsinkomens en uitkeringen moeten stapsgewijs opgetrokken worden tot boven de Europese armoedegrens.

Een menswaardig inkomen is de basis om uit de armoede te blijven of uit te armoede te ontsnappen. Hoewel allerlei andere factoren ook een rol spelen, is een voldoende inkomen cruciaal. Daarom wil CD&V de minimumuitkeringen en vervangingsinkomens optrekken tot de armoedegrens.
We blijven de sociale uitkeringen automatisch indexeren en voorzien de nodige budgettaire ruimte om de sociale uitkeringen en minima welvaartsvast te maken.

CULTUUR, JEUGD, SPORT & MEDIA

32.Verenigingen die mensen met een migratieachtergrond ondersteunen moeten financieel worden ondersteund. Het werk dat ze doen is belangrijk en moet gezien worden. Dit kan door deze verenigingen te betrekken als partners op verschillende maatschappelijke onderwerpen.

We steunen deze stelling met veel overtuiging. Daarom werd het nieuwe decreet voor het sociaalcultureel werk op voorstel van CD&V gebaseerd op het respect voor het civiel perspectief en de vrijheid van vereniging.
Afgelopen legislatuur zijn de toelagen voor de etnisch-culturele federaties sterk gestegen, overeenkomstig met hun hogere vraag, we zullen evalueren in hoeverre een verdere groei opportuun is.

33.Onze partij wil de huidige inspanningen voor het superdivers maken van beoordelingscommissies intensifiëren en wil ambitieuze streefcijfers voor de samenstelling van de commissies hanteren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor diversiteitsgevoelige competenties bij het solliciteren voor de commissies.

CD&V heeft hier steeds op aangedrongen. Zo werd bv. ook op onze vraag de pool van beoordelaars van het kunstendecreet aangevuld met mensen met specifieke expertise omdat die niet aanwezig was via de sollicitatietool ‘iedereen kan zetelen’.
Voor ons staat expertise centraal in de beoordelingscommissies, het is reeds een uitdaging om voldoende mensen met de juiste expertise te vinden, verder ontvingen we geen signalen dat de beoordelingscommissie te wit is, ook niet dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de beoordeling van dossiers.
Open Vld staat achter een diversiteit binnen de beoordelingscommissies, maar bindende streefcijfers of quota gaan in tegen liberale principes. Uiteraard moeten kandidaten uit verschillende hoeken aangemoedigd worden om te solliciteren voor de commissies.

34.Onze partij wil de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport verplichten een systematische monitoring van inspannings -en resultaatsverbintenissen inzake etnisch-culturele diversiteit te hanteren, waaronder de aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden in raden van bestuur – ook de instituten waarvan de raden van bestuur deels politiek zijn samengesteld – en adviesorganen.

Organisaties moeten streven naar diversiteit. Maar het respect voor de vrijheid van vereniging en het civiel perspectief maken dat bv een vrouwenorganisatie kan niet afgerekend worden op het ontbreken van een aanbod voor mannen. Hetzelfde geldt voor etnisch-culturele diversiteit.
Er wordt nu reeds teveel geselecteerd op basis van etniciteit. Voor leden van raden van bestuur telt competentie, niet ras, dus wij passen ervoor om racisme institutioneel te verankeren via allerlei quota.
Open Vld hecht veel belang aan diversiteit en bewees dat ook de voorbije legislatuur. Onder meer binnen de jeugdsector had minister Gatz met het actieplan Diversiteit in het Jeugdwerk prominent aandacht voor de kracht die een diverser jeugdwerk kan hebben. We zijn echter tegen quota.

Deze sectoren zouden best door inspannings- en resultaatverbintenissen aangespoord worden om aan etnisch-culturele diversiteit te werken, tot en met de samenstelling van de raad van bestuur. Na een evaluatie van deze gebruikte methodes, kan het aansporen indien nodig ook een verplichtend karakter krijgen.

ASIEL & MIGRATIE

35.Onze partij wil de definitie van een ‘gezin’ uitbreiden zodat meer mensen uit een familie recht hebben op gezinshereniging.

De wet op de gezinshereniging werd in 2011 onder impuls van CD&V aangescherpt. We willen dit niet terugdraaien.
De N-VA wil de gezinshereniging verstrengen.
We staan achter de huidige wet op de gezinshereniging.

We willen eerst en vooral dat de huidige wet beter werkt en het recht op gezinshereniging effectief waarborgt voor alle leden van het gezin. Pas dan kan er bekeken worden of en hoe de definitie van ‘gezin’ dient uitgebreid te worden.

We behouden de wet op de gezinshereniging voor wat dit betreft zoals die is.

36.Onze partij wil een beleid voeren waarbij mensen zonder wettig verblijfsstatuut garantie hebben op hun grondrechten, waaronder dringend medisch hulp, toegang tot een advocaat, etc.

Dit bestaande beleid wil CD&V niet wijzigen.
Onze grondwet en internationale verdragen voorzien dit al.
We staan achter de huidige regeling inzake dringende medische hulp, recht of juridische bijstand,…
Samen met het middenveld willen we bovendien de zgn. toekomstoriëntatie voor migranten in onwettig verblijf nieuw leven in, met het oog op het opstarten van verblijfsprocedures dan wel het opzetten van een terugkeertraject.

37.Onze partij engageert zich om de sociale rechten en arbeidsrechten voor clandestiene werkers te garanderen. Deze moeten afdwingbaar zijn en er moet een beschermd statuut voorzien zijn in het geval van uitbuiting of mensenhandel.

Dit bestaande beleid wil CD&V verder zetten.
Slachtoffers van uitbuiting of mensenhandel verdienen inderdaad de nodige bescherming. Dit impliceert dat ook een actief beleid wordt gevoerd tegen deze fenomenen.

“Gelijk loon voor gelijk werk”. Werknemers tegen elkaar uitspelen leidt tot een negatieve spiraal qua arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Indien mensen zonder wettig verblijf niet beschermd worden, verhoogt het risico op mensenhandel. In het geval van uitbuiting of mensenhandel moeten zij dus een beschermd statuut krijgen. In het geval van duurzame arbeid door een clandestiene werker moet een onafhankelijke commissie beoordelen of de verblijfsvergunning niet in overeenstemming kan worden gebracht met de arbeidssituatie.

Tot op het moment dat het loon waarop de werker ingevolge zijn prestaties aanspraak maakt is geregulariseerd, is er een verblijfsrecht (informele afspraak tussen inspectie en DVZ (die niet steeds wordt nagekomen) wordt geformaliseerd.

38.Kinderen en hun ouders mogen niet meer opgesloten worden in gesloten opvangcentra.

Als stok achter de deur moet dit kunnen, maar enkel in het kader van terugkeer, voor een beperkte periode en wanneer alle andere alternatieven voordien zijn toegepast. Wel wil CD&V de alternatieven voor detentie (bv. thuisbegeleiding, huisarrest,…) uitbreiden.
We moedigen de ouders in de eerste plaats aan in te gaan op de vrijwillige terugkeer en de hulp die de overheid daar tegenoverzet. Als zij die niet hebben benut, dan is de gedwongen terugkeer de enige mogelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de ouders.
We geloven dat detentie van gezinnen met kinderen als laatste stap mogelijk moet zijn in het kader van het verwijderingsbeleid, dat het sluitstuk is van ieder migratiebeleid. Uiteraard dient de detentie steeds zo kort mogelijk te zijn met respect voor het belang van het kind.
Sp.a staat achter het verbod op plaatsing van gezinnen met kinderen in niet aangepaste gesloten centra. Voor sp.a is het altijd essentieel geweest dat plaatsing in de gesloten woonunits allen kan 1) in heel uitzonderlijke situaties als alle andere opties uitgeput zijn.

39.Onze partij zet zich in voor de opheffing van de zogenoemde ‘deportatiewet’ (wijziging vreemdelingenwet 24 februari 2017) die de mogelijkheid invoert om derdelanders terug te sturen naar het land van hun ouders. Deze wet is discriminatoir, voert een dubbele straf in alsook een tweederangs burgerschap voor Belgen van andere origine en schendt het recht op een gezinsleven en het vermoeden van onschuld.

CD&V heeft verschillende gevoelige punten uit de wet gehaald. Ook voerden we waar mogelijk een zekere bescherming in voor personen die hier van jongs af verblijven. Maar de wet is niet van toepassing op Belgen (met dubbele nationaliteit) en passeerde de toets van de Raad van State.
De wet richt zich in eerste orde op personen die een gevaar vormen voor de openbare orde en nationale veiligheid.
We denken dat de wet voldoende garanties biedt om een EVRM-conforme afweging te maken tussen de ernst van de maatregel en de noodzaak van de bescherming van de openbare orde en veiligheid.
[Stelling is niet correct: gaat niet om Belgen] Sp.a wil een verduidelijking van het wettelijke kader en een geïntegreerde regeling (tussen DVZ en justitie) i.p.v. de huidige onduidelijke schijnoplossingen die de opvolging bovendien vaak bemoeilijken.

WONEN

40.Immomakelaar en andere medewerkers van sociale verhuurkantoren moeten, als ze discriminerende vragen krijgen van verhuurders, verplicht melden. Zij zullen ook niet ingaan op vragen over bijvoorbeeld de nationaliteit van mogelijke huurders.

Akkoord dat het opvragen van discriminatiegevoelige informatie geweerd moet worden. Maar immomakelaars zijn ook geen undercoveragenten voor de wooninspectie, en worden opgeleid om met zulke vragen om te gaan. CD&V is wel voorstander van mystery calls waarmee makelaars gecontroleerd kunnen worden.
De persoonlijke deontologie van de immomakelaars moet aangesproken worden om zulke vragen te counteren, daarenboven is het sowieso verboden voor hen erop in te gaan. Verhuurders mogen de identiteit verifiëren door het nakijken van de identiteitskaart.
We zijn voorstander van zelfregulering bij sectororganisaties, zoals vastgoedmakelaars. Als deze niet werkt en de werkgever niet aantoont dat hij maatregelen neemt, dan moet deze binnen het kader van een gerechtelijke procedure onderworpen kunnen worden aan gerichte controles door de overheid.

De toepassing van de antidiscriminatiewetten is compleet ineffectief. Dit moet dringend beter, onder andere door methodes te vinden waarmee vaststellingen van discriminerende vragen gemeld kunnen worden en effectief kunnen leiden tot een klachtenprocedure.

41.Onze partij wil de FOD Economie ‘Controle en bemiddeling’ bevoegd maken voor controle op huurcontracten die via bemiddeling door vastgoedkantoren worden afgesloten. Bij inbreuken inzake discriminatie treden ze sanctionerend op en kunnen ze overgaan tot intrekking van de vergunning.

De FOD Economie is niet de juiste instantie om dit op te nemen, aangezien zij enkel de toepassing van het economisch recht afdwingt, niet van het discriminatieverbod. Het BIV kan op dit moment wél vergunningen afnemen als één van de maatregelen die in het kader van een tuchtprocedure.
Het bestrijden van discriminatie op de huurmarkt is een Vlaamse bevoegdheid. Gerichte controles kunnen daar onderdeel van uitmaken.
We zijn voorstander van zelfregulering bij sectororganisaties, zoals vastgoedmakelaars. Als deze niet werkt en de werkgever niet aantoont dat hij maatregelen neemt, dan moet deze binnen het kader van een gerechtelijke procedure onderworpen kunnen worden aan gerichte controles door de overheid.

De toepassing van onze antidiscriminatiewetten is compleet ineffectief. Dit moet dringend beter, onder andere door de pakkans te verhogen en bij herhaaldelijke inbreuken te kunnen overgaan tot het intrekken van een vergunning, zoals dat bij inbreuken op andere domeinen (vb. volksgezondheid, verkeersovertredingen,…) ook het geval is.

42.Voorwaarden die worden gesteld voor nieuwkomers om te huren bij sociale verhuurkantoren moeten worden afgeschaft.

CD&V wil beide behouden. Lokale binding biedt een sociale meerwaarde omdat mensen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen waar zij een sociaal netwerk hebben. Dat is geen discriminatie. Ook de taalkennisvereiste is een belangrijk element om die sociale cohesie te bevorderen in sociale woonwijken.
Het recht op wonen is grondwettelijk verankerd. Om dat recht op wonen te vrijwaren, mag het verkrijgen van een sociale woning nooit gekoppeld worden aan een resultaatsverbintenis. Taal moet een hefboom zijn voor maatschappelijke participatie en geen slagboom.
Wij vinden het belangrijk dat mensen in hun buurt mogelijkheden kunnen vinden om te wonen. Sociaal wonen is een verhaal van rechten en plichten. De taalkennisverplichting is belangrijk om de integratie in de buurt te versterken.
Open Vld is geen voorstander van het concept “wonen in eigen streek”, want in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het maakt woningen duurder. Kandidaat-huurders van de sociale woning die geen NL kennen, worden de inspanning gevraagd het te willen leren. Werk is minstens even belangrijk.

De extra voorwaarden aan nieuwkomers (vb. taalvereisten) zijn geen oplossing om de schaarste aan sociale woningen op te lossen, het verhoogt enkel de concurrentie tussen groepen mensen die het lastig hebben. Sociale woningmaatschappijen moeten werk maken van het wederzijds begrip tussen bewoners met en zonder migratieachtergrond.

43.Onze partij stelt ten doel het sociale woonaanbod te verruimen met 100.000 extra woningen tegen 2030 en in de tussentijd wordt de huurtoelage verhoogd en uitgebreid tot iedereen die 1 jaar op de wachtlijst van de sociale woningen staat.

Inzake huurtoelage gaan we zelfs verder: CD&V wil de huursubsidie uitbreiden door de verhuisvoorwaarde te laten wegvallen. We willen daarnaast de opvolger van het bindend sociaal objectief klaar hebben. Een significante stijging van het aantal sociale woningen zal daar deel van uitmaken.
Wij blijven verder investeren in een sociaal woonaanbod en stellen ambitieuze, maar realistische doelen. Op het huidige ritme en met de bijbehorende recordbedragen zitten we momenteel al voor op het groeipad naar 2025 zoals uitgetekend in het grond- en pandendecreet.
Open Vld wil voldoende kwaliteitsvolle woningen om mensen te helpen, maar niet via extra woningen voor sociale huur. Open Vld is voorstander van een ander systeem, waarbij niet de stenen, maar de mensen worden betoelaagd: hogere huurtoelage en versterken van de sociale verhuurkantoren.
We werken de wachtlijst voor sociale woningen weg door minstens 100.000 nieuwe sociale woningen te bouwen over een periode van 15 jaar. Bovendien gaan we voor de integratie van de huurpremie en huurtoelage naar een woontoelage. Indien men voldoet aan de voorwaarden, dan wordt deze meteen toegekend.

JUSTITIE

44.Onze partij wil de rechtsplegingsvergoeding voor slachtoffers van discriminatie die juridische stappen ondernemen afschaffen.

CD&V pleit voor een verlaging van de rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingsvergoeding maakt deel uit van een algemene regel, waarvoor je moeilijk voor één soort misdrijven een uitzondering kan maken. Een uitzondering is ook moeilijk te verantwoorden.

Dit zou een discriminatie inhouden ten aanzien van de slachtoffers van andere misdrijven.
We steunen de algemene regeling inzake de rechtsplegingsvergoeding.
Rechtsplegingsvergoeding dienen betaald worden door diegenen die in het ongelijk gesteld worden. Dit kan dus ook het geval zijn voor slachtoffers van discriminatie.

45.Er moet een interfederaal instituut komen dat ervoor zorgt mensenrechtenverdragen gerespecteerd worden.

Met Unia zien we dat een interfederale instelling niet werkt. Daarom wil de N-VA een Vlaams mensenrechteninstituut voor de Vlaamse bevoegdheden (bvb. onderwijs, zorg) en voor de federale bevoegdheden een nationaal mensenrechteninstituut.
We zijn voorstander van de een Interfederaal Mensenrechteinstituut, dat best ook zo veel mogelijk de bestaande instituten en centra overkoepelt. We willen immers zo veel mogelijk impact, en dus geen bijkomende administratie.

VEILIGHEID

46.Interne opleiding en vorming inzake racisme, anti-discriminatiewetgeving, col13 en supervisie/intervisie van de politieambtenaren is nodig op alle niveaus.

In het Nationaal Veiligheidsplan van Minister Jambon wordt er aandacht besteed aan het volgen van opleidingen door alle politieambtenaren inzake discriminatie- en haatmisdrijven. Dit laat hen toe om professioneel op te treden indien ze geconfronteerd worden met discriminatie of haatmisdrijven.

47.Politiecontroles moeten altijd worden geregistreerd om er voor te zorgen dat er geen sprake is van het aanhouden van mensen enkel omwille van hun huidskleur.

Vanzelfsprekend moet etnisch profileren tegengegaan worden. Maar een systematische registratie betekent een enorme extra administratieve druk.
In de Wet op het Politieambt is bepaald onder welke voorwaarden bijv. identiteitscontroles mogen worden uitgevoerd. In plaats van bijkomende administratie op te leggen en aldus identiteitscontroles te ontmoedigen, verkiest de N-VA te werken op basis van vertrouwen in onze politiemensen.

Er is nood aan transparante controle op politieoptredens om machtsmisbruik te voorkomen en zo objectief mogelijk te werk te gaan. Etnisch profileren is bovendien tegen de wet en moet gesanctioneerd worden.

48.De federale regering moet er voor zorgen dat er meer mensen met een migratieachtergrond bij de politie gaan werken, door aandacht te besteden aan bijvoorbeeld diversiteitsplannen.

De samenstelling van het korps moet de samenstelling van de wijk, stad of gemeente weerspiegelen.
De N-VA wil ook een politie die een betere afspiegeling is van de lokale samenleving maar wil dit bereiken via lokale wervingscampagnes, zonder positieve discriminatie.
We zijn geen voorstander van quota.

49.Om tot een divers politiekorps te komen moeten er bindende streefcijfers en positieve acties doorgevoerd worden met betrekking tot de toelating van mensen met een migratieachtergrond op de politieschool.

CD&V streeft naar een korps dat een weerspiegeling is van de samenleving. Positieve acties kunnen daarbij helpen. Bindende streefcijfers gaan echter te ver aangezien er nu al een tekort aan manschappen is dat niet opgevuld raakt.
De selectie van politiemensen gebeurt op basis van objectieve criteria, anders kan men de regels van non-discriminatie niet meer waarborgen. De N-VA volgt de rechtspraak van het Hof van Justitie vd EU dat bij gelijke kwalificaties de voorkeur kan gegeven worden aan ondervertegenwoordigde groepen.
We zijn geen voorstander van quota.

50.Onze partij wil een beschermend statuut voor klokkenluiders die discriminatie binnen en door hun eigen organisatie willen melden bij de bevoegde instanties.

Tijdens de afgelopen bestuursperiode heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois de klokkenluidersregeling verder versterkt. Meldingen van discriminatie en racisme vallen evengoed onder die nieuwe, meer uitgebreide klokkenluidersregeling.

51.Onze partij wil de wet op het politieambt wijzigen zodat er een expliciet verbod komt op directe en indirecte discriminatie op grond van de beschermde criteria. Binnen de gewijzigde wet wordt etnisch profileren expliciet verboden.

Directe en indirecte discriminatie zijn reeds strafbaar volgens de huidige antidiscriminatiewet. We zien dus niet echt een reden om de wet op het politieambt te wijzigen.