Als je onze video’s en portretten reeds bekeken hebt, weet je wat er speelt in onze samenleving. In onze memorandum lees je hoe beleidsmakers verzuchtingen van etnisch-culturele minderheden kunnen aanpakken. Maar hoe denken de politieke partijen er zelf over? Wij legden onze oplossingen voor aan PVDA, CD&V, Groen, N-VA, Open Vld en Sp.a en vroegen of ze voorstander waren. Hieronder zie je eerst een stemtest en daaropvolgend een overzicht van de standpunten van de afzonderlijke partijen op de kernpunten uit ons memorandum – onze eisenbundel.

De Stemtest

Er zijn wetten nodig om controles te kunnen doen tegen racisme, discriminatie en oproepen tot haat. Hiervoor moeten diensten worden benoemd die deze controles kunnen doen. Bij deze controles horen strenge straffen.
Er zijn extra middelen nodig voor etnisch culturele verenigingen die lokaal inzetten op beleidsparticipatie van personen met een migratieachtergrond.
Evenredige arbeidsdeelname is het uitgangspunt van een ambitieus en daadkrachtig arbeidsmarktbeleid gericht op een doelgroepenbenadering met een prioritaire focus op etnisch-culturele minderheden.
Verplichte maatregelen zijn nodig zodat mensen met een migratieachtergrond ook evenredig vertegenwoordigd zijn bij de overheid. De overheid moet een afspiegeling zijn van hoe de rest van de maatschappij er uit ziet.
Iedereen mag op school dragen wat hij/zij wilt, ook symbolen die laten zien in welke religie zij geloven, zoals een kruisje, een hoofddoek etc.
Het departement voor onderwijs moet in de gaten houden dat mensen met een migratieachtergrond als leraar aan de slag kunnen. Het departement geeft ook aan waar mensen met een migratieachtergrond een klacht kunnen indienen als ze gediscrimineerd worden. Ook maakt het controles mogelijk door de afdeling Toezicht en Handhaving.
Gemeentes moeten verplicht worden om grond beschikbaar te maken voor woonwagenbewoners.
Er moet een Vlaams plan komen tegen armoede, waarin ook maatregelen staan tegen gekleurde armoede en armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond.
Verenigingen die mensen met een migratieachtergrond ondersteunen moeten financiëel worden ondersteund. Het werk dat ze doen is belangrijk en moet gezien worden. Dit kan door deze verenigingen te betrekken als partners op verschillende maatschappelijke onderwerpen.
Een beleid waarbij mensen zonder wettig verblijfsstatuut garantie hebben op hun grondrechten, waaronder dringend medisch hulp, toegang tot een advocaat, etc. is nodig.
Immomakelaars en andere medewerkers van sociale verhuurkantoren moeten, als ze discriminerende vragen krijgen van verhuurders, dit verplicht melden. Zij zullen ook niet ingaan op vragen over bijvoorbeeld de nationaliteit van mogelijke huurders.
Er moet een interfederaal instituut komen dat ervoor zorgt dat mensenrechtenverdragen gerespecteerd worden.
Politiecontroles moeten altijd worden geregistreerd om er voor te zorgen dat er geen sprake is van het aanhouden van mensen enkel omwille van hun huidskleur.
Etnische discriminatie zou opgenomen moeten worden als risicofactor in het Vlaams doelgroepenbeleid en er zou een doorvoering van een doelgroepenkorting moeten komen. Doelgroepenkorting betekent een vermindering van de patronale bijdrage aan de sociale zekerheid voor de tewerkstelling van een werknemer die behoort tot een bepaalde doelgroep.